Thomisidae: Ozyptila

 
DISTRIBUTION
 
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) It / Sard / Sic Info
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) It / Sard Info
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) It Info
Ozyptila confluens (C.L. Koch, 1845) It / Sard / Sic Info
Ozyptila furcula L. Koch, 1882 Sard Info
Ozyptila ladina Thaler & Zingerle, 1998 It Italian Endemic Info
Ozyptila pauxilla (Simon, 1870) It / Sard Info
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837) It / Sard Info
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) It Info
Ozyptila rauda Simon, 1875 It Info
Ozyptila salustri Wunderlich, 2011 It Italian Endemic Info
Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871) It / Sard / Sic Info
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) It Info
Ozyptila secreta Thaler, 1987 It Endemic Info
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) It Info
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) It Info