Thomisidae: Bassaniodes

 
DISTRIBUTION
 
Bassaniodes bliteus (Simon, 1875) It / Sard Info
Bassaniodes bufo (Dufour, 1820) It / Sard / Sic Info
Bassaniodes caperatus (Simon, 1875) It / Sard Info
Bassaniodes cribratus (Simon, 1885) It Info
Bassaniodes graecus (C.L. Koch, 1837) It / Sard Info
Bassaniodes lalandei (Audouin, 1826) Sic Info
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) It Info
Bassaniodes sardiniensis (Wunderlich, 1995) Sard Italian Endemic Info