Salticidae: Ballus

 
DISTRIBUTION
 
Ballus armadillo (Simon, 1871) It / Sard / Sic Info
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) It / Sard / Sic Info
Ballus rufipes (Simon, 1868) It / Sic Info
Ballus variegatus Simon, 1876 It Info