Linyphiidae: Agyneta

 
DISTRIBUTION
 
Agyneta affinis (Kulczynski, 1898) It Info
Agyneta alpica Tanasevitch, 2000 It Endemic Info
Agyneta arietans (O. Pickard-Cambridge, 1873) It Info
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) It Info
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) It Info
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) It Info
Agyneta fuscipalpa (C.L. Koch, 1836) It Info
Agyneta gulosa (L. Koch, 1869) It Info
Agyneta inermis Tanasevitch, 2019 It Info
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) It Info
Agyneta mesasiatica Tanasevitch, 2000 It Info
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) It / Sard Info
Agyneta nigripes (Simon, 1884) It Info
Agyneta orites (Thorell, 1875) It Endemic Info
Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980 Sard Info
Agyneta ramosa Jackson, 1912 It Info
Agyneta ressli (Wunderlich, 1973) It Info
Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836) It / Sic Info
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) It / Sic Info
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) It Info
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) It Info