Synaphridae

GENUS
SPECIES
DISTRIBUTION
Cepheia longiseta (Simon, 1881) It / Sard Info