Included species

Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern italy  Entomologist's Record  38 : 26-28

 
DISTRIBUTION
 
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) It / Sard / Sic Info
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) It / Sard / Sic Info
Cyrba algerina (Lucas, 1846) It / Sard / Sic Info
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) It / Sard / Sic Info
Saitis barbipes (Simon, 1868) It / Sard Info
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) It / Sard / Sic Info
Nemesia carminans (Latreille, 1818) It Info
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) It / Sard / Sic Info
Gnaphosa corticola Simon, 1914 It Info
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) It / Sard Info
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) It / Sard / Sic Info
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839) It / Sard / Sic Info
Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846) It / Sard Info
Eratigena fuesslini (Pavesi, 1873) It / Sic Info
Cheiracanthium fulvotestaceum Simon, 1878 It Info
Bassaniodes graecus (C.L. Koch, 1837) It / Sard Info
Pelecopsis inedita (O. Pickard-Cambridge, 1875) It / Sard / Sic Info
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 It Endemic Info
Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845) It / Sard / Sic Info
Silhouettella loricatula (Roewer, 1942) It / Sard / Sic Info
Haplodrassus macellinus (Thorell, 1871) It / Sard / Sic Info
Zygiella montana (C.L. Koch, 1834) It / Sard Info
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) It Info
Zelotes oblongus (C.L. Koch, 1833) It Info
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) It / Sard / Sic Info
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) It / Sard / Sic Info
Haplodrassus rufipes (Lucas, 1846) It / Sard / Sic Info
Pimoa rupicola (Simon, 1884) It Endemic Info
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) It / Sard / Sic Info
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) It / Sard / Sic Info
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866) It / Sard / Sic Info
Enoplognatha testacea Simon, 1884 It / Sard Info
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) It / Sard / Sic Info
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) It / Sard / Sic Info
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) It / Sard / Sic Info