Included species

Isaia M., 2005 - Diplocephalus arnoi n.sp. un nuovo Linyphiidae d'Abruzzo (Araneae)  Fragmenta entomologica, Roma  37(1) : 1-7

 
DISTRIBUTION
 
Diplocephalus arnoi Isaia, 2005 It Italian Endemic Info