Included species

Caria M., Pantini P., Alamanni F., Ancona C., Cillo D., Bazzato E., 2021 - New records and interesting data for the Sardinian spider fauna (Arachnida: Araneae)  Fragmenta entomologica, Roma  53(2) : 321-332

 
DISTRIBUTION
 
Leptodrassus albidus Simon, 1914 It / Sard / Sic Info
Palliduphantes angustiformis (Simon, 1884) It / Sard Endemic Info
Trichoncus aurantiipes Simon, 1884 Sard / Sic Info
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) It / Sard Info
Nomisia excerpta (O. Pickard-Cambridge, 1872) It / Sard Info
Liocranum giersbergi Kraus, 1955 Sard Italian Endemic Info
Thaumatoncus indicator Simon, 1884 Sard Info
Cepheia longiseta (Simon, 1881) It / Sard Info
Marinarozelotes lyonneti (Audouin, 1826) It / Sard / Sic Info
Cybaeodes marinae Di Franco, 1989 It / Sard / Sic Italian Endemic Info
Linyphia maura Thorell, 1875 Sard Info
Minyriolus medusa (Simon, 1881) It / Sard Info
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 It / Sard Info
Amblyocarenum nuragicum Decae, Colombo & Manunza, 2014 Sard Italian Endemic Info
Anagraphis ochracea (L. Koch, 1867) It / Sard / Sic Info
Trabea paradoxa Simon, 1876 It / Sard / Sic Info
Polenecia producta (Simon, 1873) Sard Info
Zodarion pseudonigriceps Bosmans & Pantini, 2019 Sard Italian Endemic Info
Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841 It / Sard Info
Bassaniodes sardiniensis (Wunderlich, 1995) Sard Italian Endemic Info
Harpactea sardoa Alicata, 1966 It / Sard Italian Endemic Info
Zelotes sardus (Canestrini, 1873) It / Sard Endemic Info
Drassodes serratichelis (Roewer, 1928) Sard Info
Civizelotes solstitialis (Levy, 1998) Sard Info