Linyphiidae: Tapinocyboides

 
DISTRIBUTION
 
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) It Info