Zodariidae: Selamia

 
DISTRIBUTION
 
Selamia reticulata (Simon, 1870) Sard / Sic Info