Thomisidae: Diaea

 
DISTRIBUTION
 
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) It / Sard / Sic Info
Diaea livens Simon, 1876 It Info