Theridiidae: Rugathodes

 
DISTRIBUTION
 
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) It Info
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) It Info