Liocranidae: Mesiotelus

 
DISTRIBUTION
 
Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 Sic Info
Mesiotelus tenellus (Thorell, 1875) It Italian Endemic Info
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866) It / Sard / Sic Info