Included species

Gasparo F., 2010 - Una nuova straordinaria specie del genere Dysdera dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae)  Fragmenta entomologica, Roma  42(2) : 369-378

 
DISTRIBUTION
 
Dysdera aberrans Gasparo, 2010 It Italian Endemic Info
Parachtes andreinii Alicata, 1966 It Italian Endemic Info
Dysdera apenninica apenninica Alicata, 1964 It Italian Endemic Info
Rhode biscutata Simon, 1893 It Info
Dysdera bottazziae Caporiacco, 1951 It Endemic Info
Dysdera flagellifera flagellifera Caporiacco, 1947 It Italian Endemic Info
Harpactea gridellii (Caporiacco, 1951) It / Sic Italian Endemic Info
Dysdera rullii Pesarini, 2001 It Italian Endemic Info
Dasumia taeniifera Thorell, 1875 It Endemic Info