Titanoecidae: Nurscia

 
DISTRIBUTION
 
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846) It / Sard / Sic Info