Synaphridae: Cepheia

 
DISTRIBUTION
 
Cepheia longiseta (Simon, 1881) It / Sard Info